На 26.04.2021 г. „ГОУ ЛИВ“ ЕООД получи одобрение след подадено проектно предложение по втора фаза по BG16RFOP002-2.097-0939 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и получи безвъзмездно финансиране в размер на 3 237,58 лева. Целта на проекта е осигуряване на оборотен