ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

От 25 май 2018г. влегува во сила Регулативата (ES) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Вкупен регулатива за заштита на податоците)

Во врска со тоа, от 25 май 2018г. ГОУ Лив ДООЕЛ воведува следниве промени во Политиката за заштита на личните податоци:

ГОУ Лив ДООЕЛ во својство на администратор на лични податоци ги обработува личните податоци, които клиентите предоставят при посещение на нашият уебсайт в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

ГОУ Лив ДООЕЛ во својство на трговец гарантира на своите клиенти доверливоста на доставените лични податоци. Последните нема да бидат употребени, обезбедени или доведува до знаење на трети лица.

ГОУ ЛИВ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица –; државни органи, трговски друштва, поединци и други, освен ако:

  • има изрична согласност на клиентот;
  • информациите се наплаќа од државни органи или функционери, кои според важечкото законодавство имаат право да бараат и собираат такви информации и трговецот е должен да ги обезбеди информациите според законот;
  • информациите е потребна на трети лица за извршување на услуги според склучен договор помеѓу клиентот и ГОУ Лив ДООЕЛ - авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, осигурителни компании и други оператори на услуги, кои се извршуваат како дел од туристички пакет или претставуваат посебна услуга за извршување.

Обработка на лични данни

Кога посетувате нашата веб страница, нашите веб сервери се чуваат податоци за користените од вас прелистувачи и оперативни системи, вебсајтовите, кои ги посетувате кај нас, датумот на вашата посета, како и за период од седум дена IP-адреса, определен од вашиот Интернет провайдър, со цел заштита, на пример,. при препознавање на напади кон нашата веб-сајтови. Со исклучок на IP-адреса, личните податоци се чуваат само тогаш, кога ќе бидат обезбедени од Вас самите, на пример,. при регистрација, анкета, игра за награда или за исполнување на договор, како рокот на нивното чување.

Ползване и предаване на лични данни и целево обвързване

ГОУ Лив ДООЕЛ користи вашите лични податоци за целите на техничко администрирање на веб, за управување на клиентите, за анкети за производите и за маркетинг, само во потребниот за целта опсег и во случаи на експлицитно доброволно обезбедување од страна на клиентот.

Преносот на личните податоци на државни институции и органи се врши само во рамките на задолжителните одредби на постојното законодавство. Нашите вработени се обврзани со обврска за почитување на приватност.

Бюлетин

На нашиот сајт можете по желба да се претплатите на нашиот електронски информатор. податоците, обезбедени кога се претплатувате за билтен, ќе се користат само за испраќање на билтенот. Можете да ја откажете во секое време претплатата за билтен, преку предвидената можност за одбивање.

Указания за използване на “;бисквитки”;/ cookies

По активирање се остварува директна врска со серверот на соодветната социјална мрежа. Потоа содржината на зоната за префрлување се пренесува директно од социјалните мрежи кон вашиот прелистувач и тој го вклучува во веб.

По активирање на зоната за префрлување, соодветната социјална мрежа може да собира податоци, независно од тоа дали работите со зоната за префрлување. Ако сте влегле во социјална мрежа, таа може да запише вашата посета во корисничкиот ви сметка. Посетата на други веб-сајтови не можат да се запишат од социјална мрежа, пред и таму да сте активирале соодветната зона за префрлување.

Ако сте член на социјална мрежа и не сакате тоа да поврзе собраните при посетата на нашиот веб-сајт податоци со зачувани податоци за членство, треба пред активирање на зоните за префрлување да излезете од соодветната социјална мрежа.

Ние немаме влијание врз големината на податоците, кои се запишуваат од социјалните мрежи со нивните зони за префрлување. Целта и големината на запишување на податоци, нивната обработка и користење преку соодветните социјални мрежи, како и соодветните права и можности за приспособување со цел заштита на личното ви простор, можете да видите во упатствата за заштита на личните податоци на соодветната социјална мрежа.

Анализ на данни за потребление

За да препознаеме преференции на посетителите за нашите предлози во Интернет, ние користиме производи со кои можеме намерно да поставите содржината на нашите интернет страници, како тоа ќе се подобри предлозите ни кон Вас. За да активираме овие функции е потребно експлицитно да потврдите ваша согласност.

Ако потоа не сакате ГОУ Лив ДООЕЛ да собира и анализира информации за вашата посета, можете во секое време да се откажете од тоа.

За техничката реализација на овој одбивање во вашиот прелистувач се става соодветниот маркер во положба Off. Ова Cookie служи единствено за регистрирање на вашиот откажување. Ве молиме имајте во предвид, дека поради технички причини Cookie може да се користи само за прелистувачот, од кој е поставено. Ако избришете Cookies, или користите друг прелистувач или уред, треба повторно да го наместите саканиот избор.

Сигурност

ГОУ Лив ДООЕЛ презема технички и организациски мерки за безбедност, за да се заштити администрирани од нас податоци од манипулации, загуба, уништување и пристап од страна на неовластени лица. Нашите безбедносни мерки се усовршуваат постојано во согласност со технолошкиот развој.

Право на информация

На барање ГОУ Лив ДООЕЛ или вашиот агентот ќе ви соопшти законски утврдениот рок, дали кај нас се зачувани ваши лични податоци и какви се тие. Ако сте регистриран како корисник, ви нудиме исто така можност, да видиш сами податоците и евентуално да ги избришете или промените. Ако и покрај нашите напори за обезбедување на верност и навременоста на податоците е запишана погрешни информации, ние ќе ја поправиме по Ваше барање.